De partij komt van onderaan, bottom-up, uit het volk, van en voor alle Beringenaren. Daarom zijn inspraak en participatie noodzakelijke waarden die we zullen hanteren om de dialoog en consensus met de burger te bewerkstelligen.
Wederzijds respect is de rode draad door heel het verhaal.

De samenleving moet worden gezien als een vervlochten geheel van facetten waaruit zij is opgebouwd. Domeinen zoals het economische, religieuze of het socio-culturele worden zoveel mogelijk benaderd als een deel van het geheel en niet als een losstaande kracht binnen het systeem.

Een duurzame samenleving is onderbouwd door sociale rechtvaardigheid en basisdemocratie. Gelijkheid, vrijheid en solidariteit vormen de fundamenten van onze moderne maatschappij. Vandaag de dag gelden deze principes helaas niet voor iedereen.

De eenzijdige aanpassing van minderheden aan een dominante meerderheidsgroep is achterhaald en vooral onverantwoord ten aanzien van een superdiverse stad als Beringen waarvan een kwart moslim is en die meer dan 70 nationaliteiten telt.
Rekening houdend met deze prangende realiteit en anderzijds de verworven rechten van het individu, is het hoog tijd dat deze rechten gelden voor iedere Beringenaar. Meer dan eens wordt er door de huidige politieke partijen gesleuteld aan grondwettelijke rechten van burgers.

InterActief Beringen pleit voor hetgeen waar de mens RECHT op heeft door te herinneren aan het geheel van mensenrechten.

Om onze missie te bereiken hoort men de juiste functie toe te kennen aan zowel de beleidsmakers als de mens in het algemeen.
De toezichthoudende, beherende houding zal ervoor zorgen dat men een rechtvaardig beleid kan uitstippelen middels adequate oplossingen te formuleren om mens en natuur te doen voortleven in perfectie zoals het oorspronkelijk was.